کاربر: مهمان عضویت
SHOULDER WHEELS

شولدرویل پایه بلند با کانتر دیجیتال
در دو مدل :
1-سکان تمام چوب ( راش - چنار) رنگ نیم پلی استر
2-سکان چوب و فلز (راش) رنگ نیم پلی استر