کاربر: مهمان عضویت
2METERS PARALLEL BARS

پارالل بار دو متری 2 میله موازی
با قابلیت پیچ شدن روی زمین
رنگ کوره ای