کاربر: مهمان عضویت
QUADRISEPS TABLE

صندلی کوادری سپس طرح OG رویه چرم ترکیه

پشتی و دسته صندلی به آسانی جدا یا نصب می شوند.
میز صندلی نیز زمانی که به آن نیاز باشد به سادگی به صندلی وصل شده و حالت تخت ایجاد می شود.
پایه بازوها با ارتفاع قابل تنظیم امکان تمرینات ایزومتریک را فراهم می سازد.