کاربر: مهمان عضویت
INTERTHERAP 126DSP

اینترفرنشیال دو قطبی و چهار قطبی
4 نوع Vector
3 نوع Russian
نمایش دیجیتالی و گرافیکی مقادیر خروجی و بالانس
10 نوع برنامه درمانی پرکاربرد
فرکانس کریر 4.5 , 2.5 , 2 KHz
2 سال گارانتی
10 سال خدمات پس از فروش