کاربر: مهمان عضویت
ROLLER - WEDGE

ROLLER

رولریونولیت یک تکه با روکش چرم مصنوعی در قطرهای:

1- 15 CM

2- 20 CM

3- 30 CM

4- 40 CM

5- 50 CM

 

WEDGE

وج چوبی ابری با روکش چرم مصنوعی سایزهای:

1- کوچک 12*42*42 CM

2- متوسط 22*52*52 CM

3- بزرگ 32*62*62 CM